آخرین خبرها

دﻓـﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣـــﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۶

آموزش - سامانه استخدام و کاریابی دانشجویان دانشگاه های تهران @job_ut

دﻓـﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم  
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣـــﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ   
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر   
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 

۱۳۹۶

آموزش - سامانه استخدام و کاریابی دانشجویان دانشگاه های تهران @job_ut
آموزش – سامانه استخدام و کاریابی دانشجویان دانشگاه های تهران @job_ut

درباره نویسنده

مطالب مرتبط